Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Tot ce trebuie să știi despre accesarea Fondului de Modernizare – interviu cu Andrei Câmpean, WFS

În a doua jumătate a lunii aprilie, Ministerul Energiei a lansat sesiunea de depunere a proiectelor și a publicat ghidurile finale aferente Fondului pentru modernizare, Program cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, pentru cele doua apeluri: „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum”, respectiv „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile” (pentru comercializarea energiei). Mai multe detalii despre program, criterii de eligibilitate și recomandări pentru potențialii beneficiari ne-a oferit târgumureșeanul Andrei Câmpean, Business Development Manager, Wise Finance Solutions.

 Până acum au fost diverse call-uri pentru finanțarea de proiecte pentru producția de energie pentru autoconsum sau pentru furnizarea energiei către alți consumatori, care sunt noutățile acestuia?

Andrei Câmpean, Business Development Manager, Wise Finance Solutions: Fondul pentru Modernizare – Program cheie 1, prin cele două apeluri gestionate de Ministerul Energiei, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, respectiv Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, este destinat tuturor tipurilor de întreprinderi, respectiv microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, precum și regiilor autonome, legal constituite în conformitate cu legislația națională sau în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deţin. Astfel, sunt eligibile toate companiile, inclusiv cele mari sau cele nou înființate, care, de regulă, sunt exceptate de la accesarea altor fonduri europene.

Sursele de finanțare destinate producției de energie de până în prezent au fost, printre altele, cele gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu, care sunt destinate utilizatorilor casnici și aveau o valoare mică, Programul Electric-Up care se adresează sectorului HoReCa, dar și IMM-urilor din alte sectoare de activitate, a mai fost Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Pilonul I. Tranziția verde Componenta C6. Energie la Ministerul Energiei, precum și apelul derulat de AFIR la finalul anului 2022 și începutul anului 2023 pentru accesarea ”Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare”, finanțată, de asemenea, din Fondul pentru Modernizare.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Pilonul I. Tranziția verde Componenta C6. Energie, a existat un apel în anul 2022, la Ministerul Energiei, prin care s-a finanțat ceva similar cu actualele apeluri din cadrul Fondului pentru Modernizare, însă pragul maxim al ajutorului pe întreprindere a fost mai mic, respectiv 15 milioane de Euro, față de 20 milioane de Euro acum, iar PNRR a avut un apel unic (atât pentru firmele care doreau realizarea capacităților de producere a energiei pentru autoconsum, cât și pentru cele care doreau comercializarea energiei). În cadrul Fondului pentru Modernizare există acum două apeluri distincte, unul pentru autoconsum și unul pentru comercializarea energiei. De asemenea, spre deosebire de PNRR, în cadrul Fondului pentru modernizare există alocări bugetare separate în funcție de tehnologia propusă (solar, eolian, hidro). La Fondul pentru modernizare pragurile maximale ale ajutorului de stat per MW instalat pentru energie solară au fost modificate în jos față de apelul PNRR.

⁠Care sunt criteriile și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un potențial beneficiar, inclusiv raportat la scopul urmărit în urma atragerii finanțării (producție pentru autoconsum sau pentru furnizare)?

A.C.: Pentru Autoconsum este necesar, suplimentar față de Producție, ca minim 70% din producția anuală de energie a noii capacități de producție să fie utilizată la locul de consum al solicitantului. Celelalte criterii de eligibilitate sunt la fel pentru cele două apeluri:

a. Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit în conformitate cu legislaţia națională sau în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine și înregistrat la ONRC în România până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat.

b. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea într-un sector eligibil;

De avut în vedere faptul că nu sunt eligibile firmele care desfășoară activitatea în domeniile cod CAEN 01 – Agricultura, vânătoare şi servicii anexe; cod CAEN 10 – Industria alimentară; cod CAEN 11 – Fabricarea băuturilor, aceste activități fiind eligibile pentru finanțare în cadrul Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare (schema gestionată de AFIR). De asemenea, nu sunt eligibile firmele care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii.

c. Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare (inclusiv întreprinderi nou-înființate)/regii autonome

Pentru întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei sau echivalent.

d. Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:

 1. Este în incapacitate de plată/este în stare de insolvenţă conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
 2. Este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
 3. Nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
 4. Este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
 5. Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 6. Pentru solicitant și/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceștia se fac vinovați de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă;
 7. Pentru solicitant și/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că aceștia se fac vinovați de comiterea de infracțiuni pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale, spălare de bani și finanțarea terorismului sau în alte activităţi ilegale;
 8. Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
 9. Face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
 10. Este o întreprindere în dificultate.

e. Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului.

f. Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat.

⁠Din punct de vedere tehnic, material, financiar și uman, ce înseamnă pregătirea unui asemenea proiect până la depunerea sa?

A.C.: Partea umană este cea mai importantă, fiind nevoie de un expert pe partea de proiectare, care să realizeze documentația tehnică, un expert financiar, care realizează Analiza Cost-Beneficiu, un expert pentru elaborarea proiectului de finanțare și un manager de proiect care să țină legătura cu părțile implicate. Astfel de proiecte necesită o foarte bună coordonare între toate părțile implicate. De asemenea, este necesară o comunicare eficientă cu operatorii rețelei de energie din zona în care se realizează proiectul, deoarece pentru semnarea Contractului de finanțare este necesară prezentarea Avizului Tehnic pentru Racordare.

Ca reprezentant al unei companii de consultanță, cu experiență bogată în pregătirea proiectelor pentru accesarea de fonduri, care sunt recomandările pentru un potențial beneficiar care intenționează să depună un asemenea proiect?

A.C.: Principalele recomandări sunt legate în principal de existența locației adecvate, respectiv a terenului sau a clădirii pe care se va construi capacitatea de producție a energiei regenerabile, iar apoi analiza capacității financiare a companiei care va accesa acest tip de finanțare, întrucât în cadrul acestor apeluri se punctează mai bine proiectele care își asumă o contribuție proprie mai mare. De asemenea, pentru proiectele care vizează preponderent livrarea energiei în rețea, recomandăm ca investitorul să se asigure că rețeaua electrică din zona avută în vedere pentru realizarea investiției permite evacuarea energiei în retea, în cantitatea propusă și cu ce costuri.

Următorul pas este să contacteze cât mai repede experții pe care îi va alege pentru proiect, astfel încât să fie realizat proiectul în timp util, având în vedere termenul limită de depunere care este 23 iulie 2024.

Ce recomandări generale aveți pentru o companie interesată să își dezvolte afacerea prin atragerea de fonduri europene, prin accesarea liniilor de finanțare?

A.C.: Dezvoltarea unei afaceri prin atragerea de fonduri europene necesită în prima fază o situație financiară bună a companiei, deoarece fiecare tip de sursă de finanțare implică și o contribuție proprie pentru investiție, dar și o serie de cheltuieli care se realizează până la depunerea și aprobarea proiectului, cum ar fi documentația tehnică, documentația proiectului și avize/autorizații, în funcție de investiție și de activitate. Dacă aceste aspecte sunt favorabile, recomandăm luarea unei decizii în privința începerii unui astfel de angajament cât mai repede, deoarece noua perioadă de programare, 2021-2027, are o paletă mai variată de surse de finanțare, fiind implicate mai multe Autorități de Management  decât în trecut, iar apelurile în care se pot depune proiecte sunt, de regulă, de tip competitiv, caracterizate printr-o perioadă de depunere destul de scurtă de la momentul la care se anunță lansarea.

Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

 • 700.000 Euro/MW pentru energie eoliană
 • 450.000 Euro/MW pentru energie solară, pentru capacități instalate de până la 5 MW (inclusiv)
 • 360.000 Euro/MW pentru energie solară, pentru capacitățile instalate de peste 5 MW
 • 1.805.000 Euro/MW pentru energie hidro.

Mai multe detalii găsiți dând click pe: 

Lista documente_informatii_eligibilitate_FONDUL PENTRU MODERNIZARE – 2024

Prezentare FONDUL PENTRU MODERNIZARE_Energie din surse regenerabile_AUTOCONSUM_Apr. 2024

Prezentare FONDUL PENTRU MODERNIZARE_Energie din surse regenerabile_Productie_Apr. 2024

Andrei Câmpean, Business Development Manager în cadrul Wise Finance Solutions (WFS), s-a specializat în domeniul financiar nerambursabil încă de pe băncile Academiei de Studii Economice din București, urmând să se alăture grupului WFS, o firmă de consultanţă expertă în accesarea fondurilor europene și a ajutoarelor de stat cu peste 15 ani de experienţă în furnizarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, pentru beneficiarii de finanţări nerambursabile cu proiecte în lucru de peste 2.5 mld €.

A consemnat Ligia VORO

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Regizorul Daniele Luchetti, premiul special la TIFF

Articolul următor
Părțile interesate din industria agricolă trebuie să-și unească eforturile pentru a îmbunătăți performanța și a realiza un plan de proteine UE mai sustenabil, oferind fermierilor europeni noi modalități de a adapta oferta la cererea în schimbare

Consolidarea producției de culturi proteice europene necesită soluții concrete

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share