Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Consiliul European a adoptat o nouă agendă strategică 2019-2024

Consiliul European, format din șefii de stat și de guverne din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a întrunit în 20-21 iunie, la Bruxelles, și a adoptat, printre altele, o nouă agendă strategică. Cele patru priorități pe care se axează viitoarea agendă strategică pentru 2019 – 2024 sunt următoarele: protejarea cetățenilor și a libertăților; dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate; construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei; promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială. În ultima parte a sa, agenda stabilește modalități de transpunere în practică a respectivelor priorități. Mai jos vă invităm să lecturați ce conține aceasta. 

 

În ultimii ani, lumea a devenit din ce în ce mai marcată de tulburări, complexă și supusă unor schimbări rapide. Această stare de fapt aduce cu sine atât oportunități, cât și provocări. În următorii cinci ani, UE poate să își consolideze rolul în acest mediu în schimbare și o va face. Împreună, vom fi hotărâți și orientați, fructificând valorile noastre și punctele forte ale modelului nostru. Este singurul mod eficace de a modela lumea viitoare, de a promova interesele cetățenilor, întreprinderilor și societăților noastre și de a proteja modul nostru de viață.

Prezenta agendă strategică oferă un cadru și o direcție generale pentru acest răspuns. Agenda este menită să călăuzească lucrările instituțiilor UE în următorii cinci ani. Se axează pe patru priorități principale:

  • protejarea cetățenilor și a libertăților
  • dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate
  • construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei
  • promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială.

În ultima parte, agenda stabilește modalități de transpunere în practică a respectivelor priorități.

Protejarea cetățenilor și a libertăților

Europa trebuie să fie un loc în care oamenii să se simtă liberi și în siguranță. UE trebuie să apere drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor săi, astfel cum se recunoaște în tratate, și să îi protejeze împotriva amenințărilor existente și emergente.

Valorile comune care stau la baza modelului nostru democratic și a modelului nostru de societate constituie temelia libertății, securității și prosperității europene. Statul de drept, care are un rol crucial în toate democrațiile noastre, este o garanție esențială că aceste valori sunt bine apărate; el trebuie să fie pe deplin respectat de către toate statele membre și de către UE.

Trebuie să asigurăm integritatea teritoriului nostru. Trebuie să știm cine intră în UE și să decidem noi înșine cine are dreptul să o facă. Controlul eficace al frontierelor externe este o condiție prealabilă esențială pentru garantarea securității, menținerea legii și a ordinii, precum și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a politicilor UE, în concordanță cu principiile și cu valorile noastre.

Suntem hotărâți să dezvoltăm în continuare o politică cuprinzătoare, pe deplin funcțională, în domeniul migrației. Vom continua și vom aprofunda cooperarea noastră cu țările de origine și de tranzit pentru a combate migrația ilegală și traficul de persoane și pentru a asigura returnări efective. În ceea ce privește dimensiunea internă, e nevoie să ne punem de acord asupra unei politici eficace în domeniul migrației și azilului. Trebuie să se ajungă la un consens referitor la Regulamentul Dublin în vederea reformării acestuia pe baza unui echilibru între responsabilitate și solidaritate, ținând seama de persoanele debarcate în urma operațiunilor de căutare și de salvare.

Vom lua măsurile necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a spațiului Schengen.

Ne vom consolida activitățile de combatere a terorismului și a criminalității transfrontaliere, valorificând rezultatele obținute până acum în acest sens, îmbunătățind cooperarea și partajarea de informații și dezvoltând și mai mult instrumentele noastre comune.

Vom spori reziliența UE la dezastre, atât la cele naturale, cât și la cele provocate de om. O solidaritate activă și punerea în comun a resurselor sunt esențiale în acest sens.

Trebuie să ne protejăm societățile împotriva activităților cibernetice răuvoitoare, a amenințărilor hibride și a dezinformării provenite de la actori statali și nestatali ostili. Abordarea unor astfel de amenințări necesită o abordare cuprinzătoare însoțită de o cooperare sporită, o coordonare sporită, mai multe resurse și mai multe capacități tehnologice.

Dezvoltarea bazei noastre economice: modelul european pentru viitor

O bază economică solidă are o importanță capitală pentru prosperitatea și competitivitatea Europei, precum și pentru rolul său pe scena mondială și pentru crearea de locuri de muncă. Întrucât provocările de la nivel tehnologic și în materie de securitate și de sustenabilitate remodelează peisajul mondial, trebuie să reînnoim baza pentru o creștere economică pe termen lung, durabilă și favorabilă incluziunii și să întărim coeziunea în UE. Acest lucru necesită obținerea convergenței ascendente a economiilor noastre și abordarea provocărilor demografice.

Trebuie să garantăm că moneda euro lucrează în interesul cetățenilor noștri și că își menține reziliența, aprofundând uniunea economică și monetară sub toate aspectele sale, finalizând uniunea bancară și uniunea piețelor de capital, precum și întărind rolul internațional al monedei euro.

Pentru a obține impactul maxim, avem nevoie de o abordare mai integrată, care să conecteze toate politicile și dimensiunile relevante: aprofundarea și consolidarea pieței unice și a celor patru libertăți ale acesteia, elaborarea unei politici industriale adaptate cerințelor viitorului, abordarea revoluției digitale, precum și asigurarea unei impozitări echitabile și eficace.

Piața unică, sub toate aspectele sale, constituie un atu esențial în această privință. UE nu își poate permite să exploateze insuficient potențialul unei piețe de jumătate de miliard de persoane, mai ales în domeniul serviciilor. Nu putem invoca dificultățile întâmpinate pe termen scurt ca argument împotriva unei strategii pe termen lung care să fie îndrăzneață, atotcuprinzătoare și orientată spre viitor. Aceasta trebuie să fie combinată cu o politică industrială mai ambițioasă, coordonată și cuprinzătoare. UE are nevoie de ambele elemente, iar nevoia este urgentă.

În următorii câțiva ani, transformarea digitală se va accelera și va avea efecte de anvergură. Trebuie să ne asigurăm că Europa este suverană la nivel digital și că obține partea sa cuvenită de beneficii de pe urma acestei evoluții. Politica noastră trebuie modelată astfel încât să încarneze valorile noastre societale, să promoveze incluziunea și să rămână compatibilă cu modul nostru de viață. În acest scop, UE trebuie să depună eforturi în ceea ce privește toate aspectele revoluției digitale și ale inteligenței artificiale: infrastructură, conectivitate, servicii, date, reglementare și investiții. Acest lucru trebuie să fie însoțit de dezvoltarea economiei serviciilor și de integrarea serviciilor digitale.

În același timp, trebuie să accelerăm investițiile în competențele și în educația oamenilor, să facem mai mult pentru stimularea spiritului întreprinzător și a inovării și pentru intensificarea eforturilor în domeniul cercetării, în special prin diminuarea fragmentării de la nivelul cercetării, dezvoltării și inovării europene. A investi în viitorul nostru înseamnă și a încuraja și a sprijini investițiile publice și private, inclusiv investițiile în infrastructură, pentru a finanța creșterea economiei și a întreprinderilor noastre, inclusiv a IMM-urilor.

Într-o lume în care normele și standardele comune sunt puse tot mai mult sub semnul întrebării, promovarea unor condiții de concurență echitabile, inclusiv în domeniul comerțului, va avea o importanță capitală. Acest lucru înseamnă asigurarea unei concurențe loiale, în UE și pe scena mondială, promovarea accesului pe piață, combaterea practicilor neloiale, a măsurilor extrateritoriale și a riscurilor la adresa securității provenite din partea țărilor terțe, precum și securizarea lanțurilor noastre de aprovizionare strategice. Vom continua să actualizăm cadrul nostru european în domeniul concurenței, din perspectiva noilor evoluții tehnologice și de pe piața mondială.

Construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei

Europa are nevoie de incluziune și de sustenabilitate, îmbrățișând schimbările pe care le-au provocat tranziția către economia verde, evoluția tehnologică și globalizarea și garantând totodată că nimeni nu este lăsat în urmă.

Pe măsură ce efectele schimbărilor climatice devin mai vizibile și mai răspândite, avem urgent nevoie să ne accelerăm acțiunile de gestionare a acestei amenințări existențiale. UE poate și trebuie să fie motorul acestei schimbări, angajându-se într-o transformare profundă a propriei sale economii și societăți pentru a ajunge la neutralitatea climatică. Acest lucru va trebui făcut într-un mod care să țină seama de circumstanțele naționale și care să fie echitabil din punct de vedere social.

Tranziția climatică ne va oferi o ocazie reală de a ne moderniza și de a deveni totodată un lider mondial în economia verde. Politicile noastre ar trebui să fie în concordanță cu Acordul de la Paris. UE nu poate acționa de una singură: toate țările ar trebui să facă progrese și să își intensifice acțiunile în domeniul climei.

Succesul tranziției către economia verde va depinde de o mobilizare semnificativă a investițiilor publice și private, de existența unei economii circulare eficace, precum și de existența unei piețe europene a energiei care să fie integrată, interconectată și să funcționeze în mod corespunzător și care să furnizeze energie durabilă, sigură și accesibilă din punctul de vedere al costurilor, cu respectarea deplină a dreptului statelor membre de a decide cu privire la propriul mix energetic. UE va accelera tranziția către surse de energie regenerabile, va spori eficiența energetică, va reduce dependența de surse externe, își va diversifica furnizorii și va investi în soluții de mobilitate ale viitorului.

În paralel, trebuie să continuăm să ne îmbunătățim starea mediului înconjurător în orașe și sate, să ameliorăm calitatea aerului și a apelor noastre, precum și să promovăm agricultura durabilă, de o importanță vitală pentru garantarea siguranței alimentare și pentru stimularea calității producției. Vom fi un vârf de lance în eforturile de combatere a declinului biodiversității și de conservare a sistemelor ecologice, inclusiv a oceanelor.

Construirea unui viitor mai verde, mai echitabil și mai favorabil incluziunii va presupune costuri și provocări pe termen scurt. De aceea este foarte important să călăuzim comunitățile și persoanele în această schimbare, ajutându-le să se adapteze la noua lume.

Acest lucru necesită o atenție sporită acordată chestiunilor sociale. Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui pus în aplicare la nivelul Uniunii și al statelor membre, acordând atenția cuvenită competențelor respective. Inegalitățile, care îi afectează mai ales pe tineri, constituie un risc politic, social și economic major; clivajele intergeneraționale, teritoriale și educaționale se adâncesc și apar noi forme de excluziune. Este de datoria noastră să oferim oportunități tuturor. Trebuie să facem mai mult pentru a asigura egalitatea între femei și bărbați, precum și drepturi și șanse egale pentru toți. Acesta reprezintă atât un imperativ social, cât și un atu economic.

O protecție socială adecvată, piețe ale muncii favorabile incluziunii și promovarea coeziunii vor ajuta Europa să-și mențină modul de viață, la fel de importante în acest sens fiind un nivel înalt de protecție a consumatorilor, existența unor standarde alimentare înalte și un acces corespunzător la asistența medicală.

Vom investi în cultură și în patrimoniul nostru cultural, care se află la baza identității noastre europene.

Promovarea intereselor și a valorilor europene în lume

Într-o lume caracterizată printr-un grad din ce în ce mai ridicat de incertitudine, complexitate și schimbare, UE trebuie să urmărească o direcție strategică de acțiune și să își sporească capacitatea de a acționa în mod autonom pentru a-și proteja interesele, a-și susține valorile și modul de viață și a ajuta la modelarea viitorului global.

UE va rămâne un promotor al multilateralismului și al ordinii internaționale bazate pe norme la nivel mondial, asigurând deschiderea și echitatea, precum și reformele necesare. UE va sprijini ONU și organizațiile multilaterale de importanță majoră.

UE își va folosi influența pentru a se situa în fruntea răspunsului la provocările globale, arătând care este calea de urmat în combaterea schimbărilor climatice, promovând dezvoltarea durabilă și punând în aplicare Agenda 2030, precum și cooperând cu țările-partenere în materie de migrație.

UE își va promova propriul model unic de cooperare ca sursă de inspirație pentru alții. Va susține perspectiva europeană pentru statele europene care pot și doresc să adere. Va urmări o politică de vecinătate ambițioasă. Va dezvolta un parteneriat cuprinzător cu Africa. Împreună cu partenerii globali care ne împărtășesc valorile, UE va continua să depună eforturi în direcția păcii și stabilității mondiale și să promoveze democrația și drepturile omului.

Însă, pentru a-și apăra mai bine valorile și interesele și pentru a contribui la modelarea noului mediu global, UE trebuie să se afirme cu mai multă hotărâre și să fie mai eficace. Aceasta presupune să fim mai uniți în luările noastre de poziție, precum și mai hotărâți și mai eficace în exercitarea influenței noastre. Presupune totodată mobilizarea mai multor resurse și o mai bună utilizare a celor pe care le avem deja la dispoziție. Și presupune acordarea clară de prioritate intereselor economice, politice și în materie de securitate europene, prin punerea tuturor politicilor în slujba acestor interese.

O politică comercială ambițioasă și solidă, care să asigure o concurență loială, reciprocitate și beneficii mutuale, constituie un element central în acest sens, atât la nivel multilateral, în cadrul unei OMC reformate, cât și în relațiile bilaterale dintre UE și partenerii săi.

PESC și PSAC ale UE trebuie să devină mai reactive și mai active și să fie mai bine conectate la celelalte domenii ale relațiilor externe. De asemenea, UE trebuie să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate și apărare, în special prin consolidarea investițiilor în domeniul apărării, a dezvoltării capabilităților și a pregătirii operaționale; va coopera îndeaproape cu NATO, cu respectarea deplină a principiilor stabilite în tratate și de către Consiliul European, inclusiv a principiilor de incluziune, reciprocitate și autonomie decizională a UE.

Relațiile cu partenerii strategici, inclusiv cu partenerii noștri transatlantici, și cu puterile emergente trebuie să fie o componentă-cheie a unei politici externe robuste. În acest scop, este nevoie de mult mai multe sinergii între UE și nivelurile bilaterale. UE poate dialoga de pe picior de egalitate cu alte puteri mondiale numai dacă evită abordarea fragmentată și dacă prezintă un front comun, susținut de resursele UE și de cele ale statelor membre.

Transpunerea în practică a priorităților noastre

UE trebuie să abordeze provocările interne și externe într-un mod integrat. Pentru ca acțiunea externă să fie eficace, avem nevoie de o bază economică internă solidă.

Instituțiile noastre de la nivelul UE trebuie să se concentreze asupra a ceea ce contează. În concordanță cu principiul subsidiarității și cu cel al proporționalității, UE trebuie să acorde o atenție sporită aspectelor importante și o atenție redusă amănuntelor. Trebuie să le acorde actorilor sociali și economici suficient spațiu să respire, să creeze, să inoveze. Va fi important să se colaboreze cu cetățenii, cu societatea civilă și cu partenerii sociali, precum și cu actorii regionali și locali.

Instituțiile noastre de la nivelul UE vor lucra în conformitate cu litera și spiritul tratatelor. Ele vor respecta principiile democrației, statului de drept, transparenței și egalității între cetățeni și între statele membre. Buna guvernanță depinde și de o punere în aplicare riguroasă și o asigurare riguroasă a respectării normelor și politicilor asupra cărora s-a convenit, procese care trebuie monitorizate îndeaproape.

Fiecare instituție ar trebui să își revadă metodele de lucru și să reflecteze asupra modului optim de a-și îndeplini rolul prevăzut în tratate.

UE trebuie să își acorde mijloacele de a se ridica la nivelul ambițiilor sale, de a-și atinge obiectivele și de a-și duce la îndeplinire politicile.

Instituțiile și statele membre trebuie să lucreze umăr la umăr și să-și utilizeze resursele considerabile într-un efort comun. Talentele actorilor de la nivel regional și local ar trebui fructificate în favoarea efortului general.

Prezenta agendă strategică reprezintă primul pas dintr-un proces care va fi continuat de către instituțiile UE și de către statele membre. Consiliul European va urmări îndeaproape punerea în aplicare a acestor priorități și va defini direcții și priorități politice generale suplimentare, după caz.

Total
116
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articolul anterior

Contractul pentru modernizarea unui sector al Centurii București, reziliat

Articolul următor

Schimbările climatice, tema fierbinte evitată de liderii UE la Summit-ul de la Sibiu

Citește și:
Citeste mai mult

Educație financiară pentru elevi

Banca Națională a României, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanțelor și Asociația Română a Băncilor,…
Zi de Zi știri ecoomice:
Total
116
Share