Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

D.S.V.S.A. Cluj – instituție de referință, cu competențe strategice

Autor: Ioan OLELEU, director executiv D.S.V.S.A. Cluj
Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Cluj se preocupă, prin activitatea desfășurată de către medicii veterinari, ca alimentele pe care le punem pe masă, fie că suntem consumatori interni sau internaționali, să fie sănătoase. Cât e de complex acest proces până să avem produse sănătoase, vă invităm să lecturați materialul de mai jos.
Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj este autoritatea competentă la nivelul județului Cluj privind asigurarea și supravegherea stării de sănatate a animalelor atât la speciile de rentă cât și la cele de companie, care au un impact epidemiologic major asupra sănătății publice. De asemenea, prin serviciile de specialitate, se asigură supravegherea salubrității atât a produselor de origine animală cât și nonanimală. Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul D.S.V.S.A. Cluj este o componentă fundamentală în realizarea acestor obiective. Pentru produsele alimentare, aceste aspecte se materializează prin aplicarea principiului „De la furcă la furculiță”, aplicând programe de monitorizare și proceduri specifice de supraveghere pe mai multe secțiuni de specialitate privind trasabilitatea.
În acest sens, structurarea programelor strategice de supraveghere și control este axată în principal pe două domenii majore, și anume Sanătate Animală și Siguranța Alimentelor atât pentru produsele de origine animală cât și pentru cele de origine nonanimală.
Pe tot lanțul alimentar, respectiv producere materie primă, procesare, depozitare, transport și comercializare, personalul specializat efectuează acțiuni de supraveghere și control conform Programului strategic primit de la Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.). Concret, acțiunile se materializează atât prin supravegherea continuă, cât și prin controale inopinate pe tot lanțul alimentar, responsabilitate ce le revine medicilor veterinari din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor.
Supravegherea sanitară veterinară a unităților în România se realizează în baza legislației europene, respectiv Regulamente ale Comisiei Europene nr. 882/2004, 854/2004 și a legislației sanitare veterinare românești, respectiv Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. Nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.
Activitatea de control oficial presupune auditul unităților în funcție de categoria de risc și activitatea de inspecție. Conform prevederilor legislației naționale în vigoare, unitățile de industrie alimentară sunt evaluate și încadrate în categorii de risc. În funcție de categoria de risc, care poate fi risc scăzut – categ. I, mediu – categ. II și ridicat – categ. III, unitățile se verifică diferit. Activitatea de inspecție în unitățile de sacrificare păsări, ungulate domestice și procesare carne este permanentă, astfel că medici veterinari din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor sunt în permanență în acest tip de unitate.
Auditul tehnic se realizează în funcție de categoria de risc și de tipul unității, acesta putând fi lunar, trimestrial sau semestrial.
Industria de procesare, în dezvoltare continuă
O componentă fundamentală în cadrul supravegherii sanitare veterinare continue este prelevarea de probe de carne și preparate din carne pentru verificarea criteriilor de igienă a procesului, a criteriilor de siguranță conform prevederilor din Regulamentul CE nr. 2073/2005 și a altor examene de laborator, respectiv examene fizico-chimice, determinarea reziduurilor – substanțelor interzise și a radioactivității. Personalul oficial din cadrul D.S.V.S.A. Cluj prelevează probe din unități în funcție de categoria de risc în care a fost încadrată unitatea.
Dacă ar fi să efectuăm astăzi o analiză a sectoarelor de industrie alimentară, putem concluziona faptul că, la nivelul județului Cluj, în ultimii ani, un sector care s-a dezvoltat continuu este este cel al industriei procesatoare de carne, repectiv cel al cărnii de pasăre și a obținerii produselor din carne. În județul Cluj, în domeniul cărnii de pasăre există 4 unități de sacrificare păsări, agreate pentru schimburi intracomunitare și export în țări terțe. Aceste unități îndeplinesc toate cerințele din legislația Uniunii Europene și cele din legislația națională, putând fi oricând partenere de afaceri cu agenți economici din afara granițelor țării.
Pentru exemplificare, evoluția numărului de păsări sacrificate în unitățile de industrie alimentară de pe raza judetului Cluj se prezintă astfel:
AN NUMĂR DE PĂSĂRI SACRIFICATE
2012 9.969.151
2013 12.516.060
2014 14.155.488
2015 15.456.525
În anul 2016 se preconizează o creștere asemănătoare ultimilor 4 ani calendaristici menționați în tabel. Cantități însemnate de carne de pasăre au fost comercializate în spațiul Uniunii Europene, în special în Ungaria.
O creștere constantă a cantităților de carne procesată, respectiv a animalelor sacrificate, în special a numărului de bovine s-a înregistrat în județul Cluj, de asemenea, în ceea ce privește procesarea de carne roșie, respectiv sacrificarea de ungulate domestice.
Sectorul de sacrificare porcine a suferit o scădere constantă în ultimii ani. Cu toate acestea, unitățile de industrie alimentară specializate în procesarea cărnii au capacitatea de a asigura necesarul de carne roșie, respectiv produse din carne pentru întreg teritoriul județului Cluj și chiar și a județelor învecinate. Aceste unități autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare au reușit să ocupe un sector semnificativ de consumatori în multe țări din Uniunea Europeană, în special în țări în care există români plecați la muncă, cum sunt Spania, Italia, Germania și Marea Britanie.
Unitățile de industrie alimentară clujene au înregistrat, de asemenea, o creștere substanțială a activității de export efectuată în spațiul extracomunitar. Spre exemplu, o unitate de sacrificare ungulate domestice a reușit să efectueze numeroase operațiuni de export de carne de bovină în zona țărilor arabe.
IMG_8358
Programe pentru sănătatea animalelor
Supravegherea, controlul, profilaxia și combaterea bolilor cu risc major epidemiologic se execută prin acțiuni sanitar-veterinare specifice fiecărei boli în parte, care are ca scop final menținerea indemnității teritoriului județului Cluj față de aceste entități morbide. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți de la Circumscripțiile sanitare veterinare de asistență concesionate sunt cei care realizează preponderent aceste acțiuni.
În cazul rabiei este realizat programul de vaccinare a carnasierelor domestice care este executat atât sub formă de campanie de vaccinare „în covor” cât și sub formă de completări la animalele care au fost sub vârsta de vaccinare la momentul campaniei. Acțiunea este monitorizată prin înregistrarea acesteia în Registrele Electronice de Evidență în funcție de specia de carnasier vaccinat. Există programe de vaccinare contra rabiei și pentru carnasierele din mediul silvatic, în special vulpi, care este realizată prin distribuția aeriană și manuală a momelilor vaccinale.
Referitor la tuberculoză este urmărit programul de depistare a prezenței acestei boli la bovinele domestice prin teste alergice – tuberculinari – ce sunt executate anual, urmate de examene suplimentare în cazurile pozitive conform protocoalelor în vigoare. Sunt eliminate din efective animalele bolnave, iar, în cazul în care sunt înregistrate suspiciuni de boală, consumul de lapte sau alte produse provenite de la aceste animale este suspendat. În premieră, în acest an, pe raza județului Cluj a fost realizată tuberculinarea ovinelor care au făcut obiectul exportului în Israel.
În ceea ce privește antraxul este urmărit programul de vaccinare pentru rumegătoare și ecvidee domestice care se execută primăvara înainte de ieșirea la pășune sub formă de campanie, iar completările se execută ulterior la animalele sub vârsta de vaccinare de la momentul campaniei.
În cazul brucelozei și leucozei, în funcție de specie și sistemul de creștere, sunt prelevate probe de sânge sau de lapte. În urma rezultatelor examenelor de laborator sunt aplicate protocoalele de combatere a acestor boli în funcție de specia afectată.
În scopul urmăririi trasabilității animalelor sunt efectuate controale în exploatațiile ce dețin animale sub raportul identificării și înregistrării acestora în Sistemul Electronic Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, controale prin care sunt monitorizate intrările și ieșirile de animale în aceste exploatații. Sunt organizate periodic controale în trafic împreună cu reprezentanții I.P.J. Cluj pentru a depista eventuale neconformități și fraude în mișcarea și transportul atât a animalelor vii cât și a produselor de origine animală și nonanimală.
Toate aceste acțiuni și activități au ca scop final asigurarea sănătății animalelor, prevenirii introducerii de boli, furaje contaminate cu diverse reziduuri toxice precum și asigurarea salubrității produselor de origine animală și nonanimală.
Important pentru acest domeniu este faptul că la nivelul județului Cluj nu există în momentul de față restricții privind circulația animalelor din motive epidemiologice.
Laboratorul, 50 de ani de istorie
IMG_8360
Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor (L.S.V.S.A.) din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj are o istorie de peste cincizeci de ani. În etapa de preaderare a României la Uniunea Europeană s-a simțit nevoia compatibilizării cu cerințele U.E., specialiștii implicându-se într-o competiție prin atragerea de fonduri SAPARD în vederea extinderii și modernizării acestuia. Prin fonduri SAPARD și fonduri naționale a fost finalizată investiția care a constat în adaptări structurale și funcționale și în dotări cu echipamente care să atingă performanțele impuse de standardele comunitare.
În prezent, L.S.V.S.A. Cluj s-a impus ca o entitate distinctă în plan national prin acreditarea RENAR pentru un număr mare de analize cuprinzând domeniile principale, respectiv analize care certifică sănătatea animalelor și siguranța alimentelor, asigurând condiții pentru libera circulație a animalelor și alimentelor în Piața Unică Europeană și nu numai.
În domeniul sănătății animalelor se realizează o gamă largă de analize care asigură diagnosticul pentru principalele boli la animale, respectiv examene virusologice și serologice în direcția: pestei porcine clasice, bolii limbii albastre, rabiei, anemiei infecțioase ecvine, influenței aviare, bolii de Newcastle, leucozei enzootice bovine, leptrospirozei, brucelozei, paratuberculozei; examene histologice și encefalopatii spongiforme transmisibile (ESB și Scraepie); examene bacteriologice și parazitologice.
Pentru confimarea de certitudine a diagnosticului în bolile majore a fost dezvoltat și pus în funcțiune Laboratorul de Biologie Moleculară.
La nivelul anului precedent, în domeniul Sănătății Animale din cadrul laboratorului s-au realizat un număr de 180.626 analize.
În domeniul siguranței alimentelor, laboratorul are competențe pentru certificarea calității și salubrității alimentelor, furajelor și a apei. Gama analitică cuprinde investigarea principalilor parametri microbiologici, precum și atestarea prospețimii și calității.
În cadrul Programului Strategic, anual sunt analizate circa 5000 probe alimente și furaje și circa 9000 în programul de autocontrol.
Prin dezvoltarea Laboratorului de control al reziduurilor și contaminanților am dobândit acreditarea de Laborator zonal, precum și calitatea de Laborator Național de Referință, unul din cele 4 existente în Romania. La nivelul compartimentului, anual sunt analizate circa 1500 probe în program strategic și circa 400 în programul de autocontrol.
În programul de autocontrol sunt realizate analize la cerere din partea agenților economici care sunt interesați să certifice punerea pe piață a produselor și garantarea acestora prin metode acreditate. Analizele realizate la cerere cuprind domeniile menționate anterior.
Probele neconforme sunt comunicate în sistem intern și național, după proceduri specifice, luându-se măsurile care se impun în funcție de nivelul de competență.
În prezent avem asigurate rezervele financiare și pentru dezvoltarea domeniului analitic în acord cu cerințele.
Programul de perspectivă al laboratorului are în vedere acreditarea unor noi metode pentru a răspunde cerințelor analitice ale regiunii de nord-vest a României.
“Ca și priorități sunt bolile care se transmit de la animale la om și amintim, în acest context, rabia sau turbarea, tuberculoza, antraxul, bruceloza și leucoza. Acordăm o atenție deosebită și bolilor prionice, respectiv encefalopatiior spongiforme transmisibile ce afectează atât rumegătoarele domestice cât și cele sălbatice, care au programe de monitorizare speciale însoțite de procedurile de implementare aferente. O atenție deosebită se acordă și unor boli ce afectează anumite specii de animale, care sunt importante sub aspect economic prin prisma impunerii unor restricții de ordin epidemiologic privind comerțul și miscarea acestora” Ioan Oleleu, director executiv D.S.V.S.A. Cluj.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articolul anterior

GPeC: Românii au cumpărat online de peste 1,8 miliarde de euro

Articolul următor

Solul viitorul nostru

Citește și:
Zi de Zi știri ecoomice:
Total
0
Share