Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Aproape totul despre Programul „Noua Casă”

În 2020, Programul ”Prima Casă” a trecut printr-o serie de modificări. Tehnic, nici nu mai vorbim de ”Prima Casă”, ci de ”Noua Casă”, după ce Guvernul a adus modificări de substanță programului. Pentru că zilele acestea au fost stabilite toate detaliile, inclusiv bugetul, cei interesați se pot înscrie deja în Ărogramul ”Noua Casă”, potrivit unui comunicat recent al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), entitate care a pus la dispoziție și un ghid oficial pentru accesarea creditelor.

Valoarea și dobânda creditelor

”Noua Casă 2021” se acordă în lei, pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului pe care îl poți accesa este de:

  • 66.500 de euro – pentru locuințe a căror preț este de maxim 70.000 de euro, avansul solicitat fiind de 5%.
  • 119.000 de euro – pentru locuințe a căror preț este de maxim 140.000 de euro, în acest caz avansul solicitat este de 15%.

Dobânda: este variabilă, calculată în funcție de Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) la care se adaugă o marjă fixă de maxim 2%.

Garanții, asigurări, durată

Asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD) şi Asigurarea facultativă a imobilului, cesionate în favoarea Statului, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice şi a băncii, pe toată perioada de creditare.

Durata: maxim 30 de ani.

Cine poate aplica

Dacă doriți să aplicați pentru un credit ”Noua Casă”, trebuie să vă încadrați în una dintre cele două situații:
– Fie nu dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul/ soția nicio locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită;
– Fie dețineți în proprietate cel mult o locuință, cu o suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați, dar care nu a fost achiziționată prin Programul ”Prima Casă”.

În acest sens va trebui să dați o declarație pe propria răspundere.

Accesând Programul, veți avea calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul şi va trebui să dispuneți de avansul minim obligatoriu pentru locuința pe care o doriți şi de o sumă ce va fi blocată într-un depozit colateral, constituit ca garanție pentru acordarea creditului, blocat până la rambursarea integrală a creditului şi nepurtător de dobândă. Suma va reprezenta echivalentul a trei rate de dobândă.

Programul nu are limită de vârstă şi poate fi accesat fie singur, fie împreună cu partenerul de viață, dacă îndepliniți amândoi criteriile de eligibilitate ale Programului.

Dacă unul dintre soți este sau a fost beneficiar al Programului, cu consultanță din partea băncii, există posibilitatea de a accesa creditul ”Noua Casă” doar soțul care îndeplineşte condiția legată de accesarea unei singure locuințe în cadrul Programului şi care va avea calitatea de împrumutat, celălalt având doar calitatea de garant/ coplatitor.

Garantul, persoana fizică, soț/ soție al/ a beneficiarului, este parte semnatară a contractului de garantare, are calitatea de co/ proprietar al locuinței achiziționate în cadrul Programului, îşi asumă toate obligațiile şi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi beneficiarul.

Beneficiarii Programului vor trebui să îndeplinească în plus şi condițiile de eligibilitate cerute de banca cu care au decis să lucreze.

Mai multe despre locuința pe care o puteți cumpăra și la ce preț

Programul ”Noua Casă” diferențiază locuințele în funcție de preț în contextul cerințelor legate de categoria locuinței, avansul minim obligatoriu şi procentul maxim de garantare astfel:

– Cu un preț de maxim 70.000 de euro – majoritatea locuințelor achiziționate prin Program, noi, vechi sau consolidate. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 5% iar procentul maxim de garantare de 50%.
– Cu un preț cuprins între 70.001 de euro – 140.000 de euro – locuințe NOI, inclusiv cele construite prin programele ANL, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 15% iar procentul maxim de garantare de 60%.

Programul permite şi achiziționarea unor proprietăți cu valori ce depăşesc 70.000/ 140.000 de euro cu condiția achitării diferenței din surse proprii.

Chiar dacă imobilul nu este finalizat, sau nu v-ați hotărât asupra locuinței pe care doriți să o cumpărați, puteți utiliza creditul ”Noua Casă” optând pentru o Promisiune unilaterală de creditare, emisă de bancă, completată de o promisiune de garantare emisă de FNGCIMM. Valabilitatea maximă a promisiunilor de creditare/ garantare este de 18 luni.

Cât vă costă

Pentru a afla costurile exacte ale unui credit ”Noua Casă” este necesar să solicitați informații băncii dar trebuie să fiți pregătit financiar pentru a acoperi următoarele:

Avansul minim obligatoriu: 5% dacă locuința nu depășește 70.000 de euro sau 15% dacă are un preț cuprins între 70.001 – 140.000 de euro, calculat în lei la cursul valutar din ziua analizei.

Depozitul colateral – reprezentând contravaloarea a trei rate de dobândă, constituit pentru garantarea dobânzii.

Dobânda – IRCC + maxim 2% (IRCC = Indice de Referință pentru Creditele Consumatorilor).

Comisionul anual de garantare către FNGCIMM – 0,3% – stabilit anual de MFP şi calculat la sold. Pentru locuințele de până în 70.000 de euro, comisionul se aplică la 50% din soldul creditului, iar pentru cele ce trec de 70.000 de euro, comisionul se aplică la 60% din soldul creditului.

Alte costuri: prima de asigurare a imobilului, taxele notariale pentru cumpărarea locuinței.

Ce este de făcut după ce ați găsit locuința

Asigurați-vă că dispuneți de avansul minim obligatoriu şi depozitul colateral solicitat. Aveți în vedere şi alte cheltuieli generate de cumpărarea casei (taxe notariale s.a).

Alegeți banca cu care veți lucra şi pregătăți actele solicitate de bancă pentru dosarul de credit.

Banca va analiza documentația de credit şi după aprobarea finanțării va transmite către FNGCIMM solicitarea/ promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, ataşând în aplicație următoarele documente:

– Promisiunea de garantare dacă este cazul;
– Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor şi al soțului/ soției, dacă este/ sunt căsătorit/ căsătoriți, în copie certificată;
– Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;
– Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu data certă;
– Extras de carte funciară privind locuința ce urmează să fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare;
– Certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C;
– În cazul acordării unei promisiuni de garantare se ataşează şi promisiunea unilaterală de creditare;
– În cazul achiziționarii unui imobil care a mai facut obiectul unei finanțări garantate în cadrul Programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, se ataşează şi acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul Programului şi pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

FNGCIMM analizează dosarul şi, dacă este corect şi complet, transmite băncii aprobarea prin intermediul aceleiaşi aplicații web iar beneficiarul va semna contractul de credit şi contractul de vânzare – cumpărare.

Prin această aplicație şi tu poți urmări unde se află dosarul- dacă este la Bancă sau la Fond şi în ce stadiu este. https://www.fngcimm.ro/informatii-solicitari-garantii-prima-casa.

În cazul în care documentația trimisă de bancă la FNGCIMM în vederea garantării are nevoie de completări sau corecții, dosarul va fi returnat la bancă în starea ”Invalidat”.

Această stare nu reprezintă o respingere a dosarului ci o solicitare de completare sau remediere a unor erori. Deci, dacă vă aflați într-o asemenea situație, puteți afla motivele exacte în cazul dumneavoastră luând legătura cu consilierul bancar.

Este foarte important ca dosarele să fie transmise complet şi corect întocmite, pentru a evita retrimiterea la bancă şi apoi reluarea analizei.

Durata aprobării dosarului depinde foarte mult de cât de bine este pregătit dosarul!

Principalele motive pentru care se invalidează dosarele

Cele mai frecvente motive de invalidare sunt legate de:
– Lipsa documentelor obligatorii (o listă a acestora o găsiți pe www.fngcimm.ro);
– Documente expirate sau ilizibile;
– Informații completate greşit în aplicație etc.

Atunci când un dosar este invalidat, FNGCIMM completează în aplicația web ”Noua Casă” motivele invalidării pentru a fi văzute de consilierul de credit din bancă şi a putea fi operate completările/ corecțiile.

Ce ar mai trebui să știți după ce ați achiziționat locuința?

Pentru închirierea unui imobil achiziționat prin Programul ”Noua Casă” trebuie să obțineți în primul rând acordul băncii finanțatoare.

Ulterior, veți solicita în scris acordul Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, la care veți ataşa acordul băncii.

Aceste două acorduri vă vor fi solicitate atunci când veți înregistra contractul de închiriere la administrația financiară de care aparțineți.

Pentru modificarea compartimentării, deschiderea unui sediu de firmă sau înstrăinarea locuinței achiziționate de peste 5 ani trebuie să vă adresați direct băncii şi Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică.

După rambursarea integrală a creditului garantat, trebuie să obțineți acordul de radiere a ipotecii. Va trebui să vă adresați băncii finanțatoare care va trimite la FNGCIMM următoarele documente: solicitare de radiere, extras de cont de credit, declarația privind identitatea beneficiarului real – în cazul tranzacțiilor mai mari de 15.000 de euro, copia contractului de garantare, copia extrasului de Carte funciară pentru informare, alte documente (CI pentru beneficiarii căsătoriți, divorțați, moştenitori etc.), după caz.

FNGCIMM va emite acordul de radiere şi îl va transmite băncii întrun singur exemplar original. Eliberarea acordului se face cu respectarea termenului legal pentru soluționarea petițiilor, respectiv acela de 30 de zile de la data înregistrării solicitării de eliberare a acordului.

În caz de divorț, pentru încheierea documentelor de partaj este necesar numai acordul băncii, exprimat în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, pentru preluarea de către unul dintre soți a finanțării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinței/ locuinței viitoare, ca efect al partajului, în condițiile legii.

Ulterior, Finanțatorul va transmite la FNGCIMM, pentru încheierea actului adițional la contractul de garantare, solicitarea de modificare şi documentele justificative (documentele de partaj, certificat de divorț, act adițional la contractul de credit, CI).

Dacă ați dori să vindeți locuința înaintea expirării perioadei de interdicție, de 5 ani de la data contractării creditului, legislația incidentă Programului ”Noua Casă” prevede posibilitatea înstrăinării imobilului în următoarele cazuri:

a) Rambursarea integrală, anticipată sau la termen a creditului, cu acord de radiere emis de FNGCIMM, la solicitarea scrisă a băncii.
b) Preluarea creditului de către o persoană eligibilă în cadrul Programului. Ulterior, la solicitarea scrisă a băncii, FNGCIMM va emite un act adițional. În cazul preluării contractului de finanțare, banca îşi dă acordul, atât în nume propriu, cât şi în numele

Statului roman pentru preluarea finanțării şi a dreptului de proprietate.

FNGCIMM nu este mandatat să emită acorduri de înstrăinare.

Bănci partenere:
– Banca Românească;
– Banca Transilvania;
– BCR;
– BRD GSG;
– CEC Bank;
– First Bank;
– Garanti Bank;
– ING Bank;
– Intesa Sanpaolo Bank;
– OTP Bank;
– Raiffeisen Bank;
– Unicredit Bank;
– Vista Bank;
– Alpha Bank.

de Sandu TUDOR

(TB nr. 102, mai-iunie 2021)

Total
1
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Florin Ioani, președintele Asociației Țara Făgărașului: „Turismul va revigora satul românesc”

Articolul următor

Baia Mare vrea linie ferată pe traseul Ucraina – Polonia

Citește și:
Citeste mai mult

2.9 billion people still offline

New data from ITU suggest ‘COVID connectivity boost’ – but world’s poorest being left far behind An estimated…
Zi de Zi știri ecoomice:
Total
1
Share